لیست قیمت منابع ریاضی یادگیری آسان ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید

منابع ریاضی یادگیری آسان
منابع اوج یادگیری

لیست قیمت منابع ریاضی یادگیری آسان امیر مسعودی ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید

اکثر کنکوری ها درصد پایینی در درس ریاضی دارند یا زمان زیادی برای حل تست های آن صرف می کنند که این مشکل دو علت دارد:علت اول ضعف پایه ای دانش آموزان در این درس هست و علت بعدی بلد نبودن تکنیک های تست زنی است که باعث می شود زمان و انرژی زیادی را برای حل تست ها هدر دهند که در منابع ریاضی یادگیری آسان به ویژه با تدریس مهتدس امیر مسعودی در قدم اول آموزش مفهومی و پایه ای برای شما داوطلبان عزیز اوج یادگیری انجام می شود و در قدم دوم تکنیک های تست زنی ارائه می شود که بتوانید تست های سخت فیزیک را یکی پس از دیگری از پای در بیاورید و به اوج مهارت و قدرت در این درس برسید.

به این علت که یکی از دلایل پایین بودن اکثر داوطلبان پایین زدن درس ریاضی است که داشتن یک منابع خوب و روش مطالعه خوب می تواند در بالا زدن این درس به داوطلبان کنکوری کمک شایانی کند تا بتوانند رتبه ی خوبی کسب کنند.

مجموعه الگو دنباله دهممهندس امیر مسعودی100
آمار و احتمال دهممهندس امیر مسعودی60
روش تست زنی مجموعه دهممهندس امیر مسعودی60
روش تست زنی الگو و دنباله دهممهندس امیر مسعودی60
روش تست زنی مثلثات دهممهندس امیر مسعودی75
روش تست زنی معادله و سهمی دهممهندس امیر مسعودی70
روش تست زنی نامعادله دهممهندس امیر مسعودی45
روش تست زنی تابع دهممهندس امیر مسعودی50
روش تست زنی شمارش بدون شمردن دهممهندس امیر مسعودی45
روش تست زنی آمار و احتمال دهممهندس امیر مسعودی45
خلاقیت در تابع دهممهندس امیر مسعودی45
خلاقیت در شمارش بدون شمردن دهممهندس امیر مسعودی30
خلاقیت در آمار و احتمال دهممهندس امیر مسعودی30
هندسه تحلیلی یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی60
روش تست زنی هندسه تحلیلی یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی45
معادله و سهمی یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی75
تابع یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی70
روش تست زنی تابع یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی90
روش تست زنی مثلثات یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی75
لگاریتم و توابع نمایی یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی100
روش تست زنی حد و پیوستگی یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی135
روش تست زنی احتمال یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی60
خلاقیت در احتمال یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی60
هندسه تحلیلی یازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی60
روش تست زنی هندسه تحلیلی یازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی45
معادله و سهمی یازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی80
تابع یازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی90
روش تست زنی تابع یازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی90
لگاریتم و توابع نمایی یازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی115
مثلثات یازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی80
روش تست زنی تابع دوازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی75
روش تست زنی مثلثات دوازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی75
روش تست زنی مشتق و کاربرد مشتق دوازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی260
روش تست زنی حد بی نهایت دوازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی85
روش تست زنی تابع دوازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)60
روش تست زنی مثلثات دوازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)50
روش تست زنی قدرمطلق و جزصحیحمهندس امیر مسعودی60
آموزش جامع احنمال جامع کنکور(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی100
روش تست زنی احتمال جامع کنکور(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی95
روش تست زنی تابع جامع کنکور(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی130
روش تست زنی مثلثات جامع کنکور(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی115
روش تست زنی حد و پیوستگی جامع کنکور(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر مسعودی195
آموزش جامع احتمال جامع کنکور(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی115
روش تست زنی احتمال جامع کنکور(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی115
روش تست زنی تابع جامع کنکور(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی150
روش تست زنی مثلثات جامع کنکور(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر مسعودی130
آموزش جامع ریاضی دهممهندس امیر حسین شاهانی240
مثلثات ریاضی دهممهندس امیر حسین شاهانی90
توان های گویا و عبارت های جبری دهممهندس امیر حسین شاهانی105
آموزش هندسه دهم فصل 1و 2(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر حسین شاهانی105
آموزش هندسه دهم فصل 3 و 4(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر حسین شاهانی90
روش تست زنی هندسه دهم فصل 3 و 4(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر حسین شاهانی60
آموزش هندسه یازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر حسین شاهانی60
آموزش جامع معادله و سهمی(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر حسین شاهانی160
آموزش جامع حد و پیوستگی یازدهم(ویژه ی رشته ی ریاضی فیزیک)مهندس امیر حسین شاهانی135
آموزش هندسه تحلیلی (ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر حسین شاهانی60
آموزش جامع معادله و سهمی(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر حسین شاهانی160
آموزش هندسه یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر حسین شاهانی105
روش تست زنی هندسه یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر حسین شاهانی45
آموزش جامع حد و پیوستگی یازدهم(ویژه ی رشته ی تجربی)مهندس امیر حسین شاهانی135
آموزش حامع ریاضی هفتمگرشاسبی200
آموزش ریاضی نهم(فصل1و3و5و6)گرشاسبی225
آموزش ریاضی نهم(فصل2و4و7و8)گرشاسبی225

شماره حساب و شماره کارت مورد تایید برای واریز وجه جهت تهیه منابع برنامه ی اوج یادگیری

بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره کارت
ملتاحمد سلام ۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

داوطلبان کنکور و داوطلبان دبیرستانی میتوانند برنامه ریزی متناسب با خود را به صورت رایگان از موسسه کنکور آسان است ،انتشارات گیلنا، اوج یادگیری، یادگیری آسان ، زنگ پنجم دریافت نمایید

مشاورین موسسه کنکور آسان است،انتشارات گیلنا،برنامه ی اوج یادگیری،برنامه ی یادگیری آسان ،برنامه ی زنگ پنجم تحت نظارت مستقیم استاد حسین احمدی و مهندس امیر مسعودی این برنامه ها را برای شما تنظیم کرده اند

جهت دریافت برنامه ریزی و تهیه منابع آموزشی ریاضی اوج یادگیری با شماره ی ۰۹۱۲۸۹۷۶۰۴۰ تماس بگیرید یا کلمه ی مشاوره یا منابع را به این شماره پیامک کنید تا مشاورین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

زیست شناسی برنامه اوج یادگیری
منابع اوج یادگیری
لیست قیمت منابع زیست شناسی برنامه اوج یادگیری کنکور نظام جدید

لیست قیمت منابع زیست شناسی برنامه اوج یادگیری کنکور نظام جدید یست شناسی مهم ترین درس رشته ی تجربی است و بالاترین ضریب را در کنکور دارد زیست کنکور بیشترین سوال را در بین دروس تجربی در کنکور سراسری به خود اختصاص داده است به همین دلیل رسیدن به درصد …

منابع اوج یادگیری
لیست قیمت منابع زبان انگلیسی یادگیری آسان اوج یادگیری ویژه ی کنکور نظام جدید

لیست قیمت منابع زبان انگلیسی یادگیری آسان اوج یادگیری ویژه ی کنکور نظام جدید کسب درصد خوب در درس زبان انگلیسی با توجه به نمودار و تراز این درس در کنکور سراسری رتبه شما را به خوبی ارتقا خواهد داد چرا که بسیارند آن دست از داوطلبانی که در این …

منابع ادبیات اوج یادگیری
منابع اوج یادگیری
لیست قیمت منابع ادبیات اوج یادگیری ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید

لیست قیمت منابع ادبیات اوج یادگیری ویژه ی داوطلبان کنکور نظام جدید از آنجا که ادبیات کنکور سراسری ضریب چهار را به خود اختصاص داده است، می توان این درس را تاثیر گذارترین درس عمومی در کنکور به شمار آورد و شما داوطلبان عزیز باید به مهارت کافی در این …

تماس