ظرفیت دانشگاه های پزشکی کشور

ظرفیت دانشگاه

ظرفیت دانشگاه های پزشکی کشور

ظرفیت دانشگاه های پزشکی کشور از لحاظ پذیرش

امیر مسعودی مدرس فیزیک کنکور آسان است در مورد ظرفیت دانشگاه توضیح می دهد:

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران
ظرفیت رشته : ۱۰۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۵۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۶۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیمسال اول
ظرفیت رشته : ۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۷۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیمسال اول
ظرفیت رشته : ۶۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۳۴۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیمسال دوم
ظرفیت رشته : ۹۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۸۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۲

نام دانشگاه : دانشکده علوم پزشکی آبادان
ظرفیت رشته : ۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۵۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۵۲

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیمسال دوم
ظرفیت رشته : ۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۲۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۵۵۶

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد
ظرفیت رشته : ۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۲۰۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۶۷۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۵۵۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اراک نیمسال دوم
ظرفیت رشته : ۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۱۷۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۹۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۱۹۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
ظرفیت رشته : ۴۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۵۱

رتبه لازم برای قبولی پزشکی
نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان
ظرفیت رشته : ۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۶۰۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۴۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۱۴۸

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد نیمسال دوم
ظرفیت رشته : ۴۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۲۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۸۷۶

رتبه لازم برای قبولی پزشکی
نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بم
ظرفیت رشته : ۱۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۵۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۶۹
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۱۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد بومی استان لرستان- دارای تعهد خدمت
ظرفیت رشته : ۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۹۹۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۴۲۰

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج بومی استان البرز- دارای تعهد خدمت
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۲۴۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی دزفول
ظرفیت رشته : ۲۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۴۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۱۱

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیمسال اول
ظرفیت رشته : ۱۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۵۶۸
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : –

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیمسال دوم
ظرفیت رشته : ۲۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۳۲۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۸۳۷
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۹۵

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد بومی استان خراسان شمالی- دارای تعهد خدمت
ظرفیت رشته : ۱۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۴۲۱۵
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۸۳۴

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
ظرفیت رشته : ۲۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۶۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۰۳۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۹۵۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بومی استان خراسان رضوی- دارای تعهد خدمت
ظرفیت رشته : ۱۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : –
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۳۶۶۱
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۱۷۱۷

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیمسال اول
ظرفیت رشته : ۵۴
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۹۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۳
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۶۹

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران نیمسال اول
ظرفیت رشته :۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۱۴۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۱۷۶
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۲۲۳

نام دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران نیمسال دوم
ظرفیت رشته : ۸۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ : ۲۰۰
آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ : ۲۵۲
آخرین رتبه قبولی منطقه ۳ : ۴۳۴

شماره تماس جهت دریافت مشاوره ۰۹۱۲۸۹۷۶۰۴۰

دیدگاهتان را بنویسید