واکنش های مهم و پرتکرار شیمی کنکور در اوج یادگیری

<!DO CTYPE html>

واکنش های کنکوری و مهم شیمی کنکور را در ادامه بخوانید در اوج یادگیری

 

واکنش های مهم و پرتکرار شیمی کنکور

حفظ و یادگیری واکنش های شیمی نقش مهمی در حل سوالات محاسباتی دارد که در اینجا واکنش های مهم و پرتکرار شیمی کنکور را برای شما آورده ایم،کنکور آسان است اوج یادگیری گیلنا

۱.واکنش سوختن ایزواوکتان (بنزین):

۲C8H18 + 25O2 _16CO2 + 18H2O

2.واکنش سوختن اتانول:

C2H5OH + 3O2_____2CO2 + 3H2O

3.واکنش سوختن گلوکز:

۶CH12O6+ 6O2_____6CO2 + 6H2O

4.واکنش سوختن فسفرسفید:

P4 + 5O2_____P4O10

5.واکنش سوختن کربن دی سولفات:

CS2 + 3O2_____CO2 + 2SO2

6.واکنش سوختن نیتروژن با هیدروژن (فرایند هابر):

N2 + 3H2_____2NH3

7.واکنش کربن مونواکسید با هیدروژن (تهیه متانول):

CO + 2H2____CH3OH

8.واکنش گوگرد دی اکسید با اکسیژن:

۲SO2 + O2____2SO3

9.واکنش سدیم اکسید با کربن دی اکسید و رطوبت هوا در کیسه هوا:

Na2O + 2CO2 +H2O ____ 2NaHCO3

10.واکنش تترافسفر دکا اکسید با آب:

P4O10 + 6H2O_____4H3PO4

11.واکنش گاز آمونیاک با گاز هیدروژن کلرید:

NH3 + HCl_____NH4Cl

12.واکنش تجزیه سدیم هیدروژن کربنات:

۲NaHCO3_____Na2CO3 + H2O + CO2

13.واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دمای بالاتر از ۵۰۰ درجه

۴KNO3_____2K2O + 2N2 +5O2

14.واکنش تجزیه پتاسیم کلرات:

۲KClO3 _2KCl + 3O2

15.واکنش از دست دادن آب تبلور مس (II) سولفات:

CuSO4 . 5H2O_____CuSO4 + 5H2O

16.واکنش از دست دادن آب تبلور کبالت(II) کلرید:

CoCl2 . 6H2O_____CoCl2 + 6H2O

17.واکنش تجزیه دی آمونیم کرومات:

(NH4)2Cr2O7_____Cr2O3 + N2 + 4H2O

18.واکنش تجزیه متانول:

CH3OH_____CO + 2H2

19.واکنش تجزیه آلومینیوم سولفات:

Al2(SO4)3_____Al2O3 + 3SO3

20.واکنش تجزیه سرب (IV) اکسید:

۲PbO2_____2PbO + O2

21.واکنش تجزیه سدیم آزید:

۲NaN3_____2Na + 3N2

22.واکنش تجزیه نیتروگلیسیرین:

۴C3H5(NO3)3_____12CO2 + 10 H2O + O2 + 6N2

23.واکنش تجزیه سولفوریل کلرید:

SO2Cl2____ SO2 + Cl2

24.واکنش آلومینیوم با محلول مس (II) سولفات:

۲Al + 2CuSO4______3CuSO4 + Al2(SO4)3

25.واکنش سدیم با آهن (III) اکسید در کیسه هوا:

۶Na + Fe2O3_____2Fe + 3Na2O

26.واکنش منیزیم با سیلیسیم تترا کلرید:

۲Mg + SiCl4_____Si + 2MgCl2

27.واکنش سدیم با اتانول:

۲C2H5OH + 2Na ____H2 + 2C2H5ONa

28.واکنش محلول سرب (II) نیترات با پتاسیم یدید:

Pb(NO3)2 +2Kl _PbI2 + 2KNO3

29.واکنش محلول پتاسیم کرومات با سرب (II) نیترات:

K2CrO4 + Pb(NO3)2____PbCrO4 + 2KNO3

30.واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید:

CaCO3 + 2HCl ____CaCl2 + H2O + CO2

31.واکنش کلسیم کاربید با آب:

CaC2 + 2H2O _ Ca(OH)2+ C2H2

32.واکنش محلول کلسیم هیدروکسید با فسفریک اسید:

۳Ca(OH)2 + 2H3PO4____ Ca3(PO4)2 + 6H2O

33.واکنش منگنز دی اکسید با محلول هیدروکلریک اسید:

MnO2 + 4HCl______MnCl2 + Cl2 + 2H2O

34.واکنش محلول لیتیم پراکسید با گاز کربن دی اکسید:

۲Li2O2 + 2CO2_____2Li2CO3 + O2

35.واکنش لیتیم هیدروکسید با گاز کربن دی اکسید:

۲LiOH + CO2_____Li2CO3 + O2

36واکنش زغال سنگ با بخار آب بسیار داغ (تهیه گاز متان):

۲C + 2H2O _CH4 + CO2

37.واکنش تهیه گازآب:

C + H2O_____CO + H2

38.واکنش اکسایش متانول وتهیه متانال:

۲CH3OH+O2_____2H2CO + 2H2O

39.واکنش کلی فرایند هال:

۲Al2O3 + 3C____4Al + 3CO2

شما با یادگیری واکنش های مهم و پرتکرار شیمی کنکور که در این مقاله آورده شده است می توانید سوالات محسباتی شیمی را بسیار راحت تر از قبل حل نمایید

مطلب پیشنهادی

روش هایی برای مطالعه ی اثر بخش

داوطلبان عزیز میتوانند برنامه ریزی کنکور ۹۸ را بصورت رایگان از موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا و برنامه ی اوج یادگیری،یادگیری آسان،زنگ پنجم دریافت نمایند

مشاورین موسسه کنکور آسان است و انتشارات گیلنا و برنامه ی اوج یادگیری،یادگیری آسان،زنگ پنجم تحت نظارت مستقیم استاد حسین احمدی و مهندس امیر مسعودی این برنامه ها را برای شما تنظیم کرده اند

جهت دریافت برنامه ریزی و تهیه منابع آموزشی با شماره ی ۰۹۱۲۸۹۷۶۰۴۰ تماس بگیرید

 

دیدگاهتان را بنویسید